AVÍS LEGAL


D’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant LSSI), comuniquem, pel que fa a la pàgina www.bcnresol.com així com també a l’aplicació “B-resol” (d’ara en endavant, “la Plataforma”), les següents dades:


1. TITULAR

Titular de la pàgina web: BCN RESOL ODR SOLUTIONS, S.L. (d’ara en endavant, “BCN RESOL”). Domicili social: C/ Casp 37, Principal 1ª, Barcelona (08010) ESPANYA.
NIF: B-66682428. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45170, Foli 112, Full 479092, Inscripció 1ª.

2. COMUNICACIONS

Tota comunicació amb BCN RESOL pot fer-se per qualsevol dels següents canals:

 • Per telèfon al número: +34.600994299

 • Per correu electrònic a: info@bcnresol.com

 • Per correu postal a C/ Casp, 37 Principal 1ª, Barcelona (08010)

 • Via formulari web.


3. OBJECTE SOCIAL

L’objecte social de BCN RESOL inclou les següents activitats:

 • El desenvolupament de programari per a la gestió i resolució de conflictes mitjançant sistemes alternatius de resolució de conflictes tant presencials (ADR) com en línia (ODR);

 • La producció i intermediació en la producció de continguts relacionats amb els sistemes alternatius de resolució de conflictes;

 • La investigació, creació i edició de llibres, manuals i tot tipus de publicacions, particularment, en temàtiques relacionades amb els serveis que presta;

 • L’organització, disseny, producció, realització i/o impartició de xerrades, cursos de formació, seminaris, congressos, i esdeveniments relacionats amb els serveis que presta i els sectors d’activitat dels seus clients;

 • La intermediació en la prestació de serveis de mediació, negociació, arbitratge i qualsevol sistema de resolució alternativa de conflictes, tant presencials com en línia.

 
4. REGULACIÓ

L’accés a la Plataforma et converteix en Usuari del mateix i et subjecta a les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat que el regeixen i que s’expliquen més avall.

BCN RESOL podrà modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de la Plataforma i aquest Avís Legal juntament amb les seves Condicions d’Ús i Política de Privacitat, per la qual cosa et recomanem llegir-los cada vegada que hi accedeixis.

CONDICIONS D’ÚS

En el moment en què accedeixes a la Plataforma et converteixes en Usuari d’aquesta i, en conseqüència, acceptes les següents Condicions:

1. OBJECTE DE LA PLATAFORMA

La Plataforma és el mitjà pel qual BCN RESOL posa a disposició dels Usuaris la informació prèvia sobre els serveis i apps de mediació que ofereix i que integren el seu objecte social, dirigits a centres educatius, empreses i administracions públiques; així com també el sistema de mediació online B-resol, enfocat a l’àmbit educatiu, que permet la participació directa en el procés de mediació per part dels joves implicats, per tal de resoldre’ls.

En cas de les mencionades entitats estiguin interessades en algun d’aquests serveis, poden contractar-los posant-se en contacte amb BCN RESOL a través de qualsevol dels canals de comunicació disponibles.

2. ACCÉS A LA PLATAFORMA

Com a Usuari que accedeixes a la Plataforma per a informar-te o utilitzar els nostres serveis, declares i garanteixes:

 • Que ets major de 18 anys o, en el seu defecte, comptes amb el consentiment dels teus pares o tutors legals per accedir a i/o utilitzar la Plataforma;

 • Que has llegit i entès les presents Condicions d’Ús;

 • Que tota la informació personal que ens proporciones, en el seu cas, (dades personals, de contacte, etc.) és veraç, exacta, vigent i autèntica, i que la mantindràs degudament actualitzada i secreta, si escau.

Per accedir a l’aplicació B-resol, caldrà que formis part d’algun dels centres adscrits a aquests sistema de mediació i descarregar-te l’app a un dispositiu mòbil amb sistema Android o Iphone, on hauràs d’introduir el nom d’Usuari i la contrasenya facilitats pel centre.

3. UTILITZACIÓ CORRECTA DE LA PLATAFORMA

Com a Usuari t’obligues a fer un ús correcte, diligent i lícit de la Plataforma, el que suposa, entre d’altres:

 • Que utilitzaràs la Plataforma per als fins per als quals està pensada, és a dir, la informació prèvia i la contractació dels serveis que ofereix BCN RESOL, i t’abstindràs de qualsevol ús de la Plataforma i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, a l’ordre públic, a la moral o als bons costums generalment acceptats, i a aquestes Condicions d’Ús;

 • Que respectaràs els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Plataforma i els seus continguts;

 • Que no reproduiràs, copiaràs, transformaràs, modificaràs, distribuiràs, comunicaràs públicament o posaràs a disposició del públic la Plataforma ni els seus continguts per cap mitjà o modalitat d’explotació.

Per això, com a Usuari respondràs de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que BCN RESOL pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’un ús incorrecte de la Plataforma, d’un incompliment d’aquestes Condicions d’Ús o de la llei per part teva.

4. RESPONSABILITAT DE BCN RESOL

En relació als serveis oferts a través de la Plataforma, la responsabilitat de BCN RESOL és la legalment prevista a la normativa espanyola que li és d’aplicació i que es reflecteix en les presents Condicions d’Ús.

BCN RESOL no es fa responsable dels continguts publicats per persones, empreses o entitats alienes, als quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats a la Plataforma. En els casos en què la Plataforma permeti compartir algun dels seus continguts a les xarxes socials, aquestes publicacions per part dels Usuaris es sotmeten a les Condicions d’Ús prevists per part de les respectives xarxes socials.

Pel que fa a la Plataforma, BCN RESOL es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés a aquesta en qualsevol moment i sense previ avís, quan sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control, o de manteniment.

BCN RESOL no es fa responsable de:

 • Les interrupcions, demores o mal funcionament de la Plataforma, així com dels danys que en puguin derivar, originats per causes que escapin al seu control (incloses falles de subministrament elèctric, falta d’accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o altres elements lesius), causes de força major, o actuacions culpables o doloses de l’Usuari;

 • Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat de les dades proporcionades per l’Usuari;

 • Els errors o imprecisions en el contingut dels serveis oferts a través de la Plataforma;

 • L’accés no autoritzat o ús dels nostres servidors segurs i/o qualsevol informació personal i/o informació confidencial temporalment emmagatzemada en aquests;

 • Els errors o omissions en qualsevol contingut o per qualsevol pèrdua o dany de qualsevol tipus incorregut com a resultat de l’ús dels serveis. La limitació de responsabilitat s’aplicarà en la mesura màxima permesa per la llei en la jurisdicció aplicable.


5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els signes distintius, logotips i eslògans publicats a la Plataforma són creacions pròpies de BCN RESOL, que n’ostenta en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial atorgats per la legislació vigent.

Igualment, el disseny de tota la Plataforma, tots els seus continguts (text, gràfics, logotips, dibuixos, imatges, programari, codi font i altres) així com també el Know-how que pugui despendre’s d’aquests, són titularitat exclusiva de BCN RESOL, a qui corresponen tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre aquests continguts, en tota la seva extensió (és a dir, per tota la durada legal d’aquests drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes i qualsevol modalitats d’explotació) o, alternativament, li han estat llicenciats per part dels seus legítims titulars, autoritzant-ne la seva explotació.

Queda, per tant, estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació, inclosa la traducció) de tots els continguts de la Plataforma objecte de propietat industrial i intel·lectual per cap mitjà, sense intervenir la prèvia autorització, atorgada per escrit, de BCN RESOL. En aquest senti, BCN RESOL no permet la presentació dels continguts de la Plataforma per part de tercers en una finestra aliena (emmarcament o framing), a excepció de que ho hagi consentit expressament. Tot això, sota les sancions civils i penals previstes per la legislació vigent.

6. PLATAFORMA EUROPEA DE ODR

Segons el que estableix el Reglament 524/2013 de la Unió Europea, (i tot que actualment encara no disposa d’organismes de resolució de conflictes a Espanya), BCN RESOL informa de l’existència de la plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, accessible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


7. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La Plataforma i tots els seus textos legals es sotmeten a la legislació espanyola que els sigui d’aplicació.

Excepte per a aquelles qüestions en què, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes (cas, per exemple, de les qüestions sotmeses a la legislació de protecció de consumidors i usuaris, art. 29 LSSI) per a qualsevol altres en què es permeti la selecció de fur, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Conforme el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, vigent a Espanya, BCN RESOL declara respectar-la i aplicar-la adoptant totes les mesures tècniques i organitzatives al seu abast i que asseguren la confidencialitat, secret i seguretat de les dades que tracta, i informa de la Política de Privacitat que regeix a l’àmbit de la Plataforma:

1. Com a Usuari que accedeixes a la Plataforma per a informar-te o utilitzar els nostres serveis, declares i garanteixes:

 • Que ets major de 18 anys o, en el seu defecte, que ets major de 14 anys i comptes amb el consentiment dels teus pares o tutors legals per accedir a i/o utilitzar la Plataforma;

 • Que has llegit, entès i que acceptes les Condicions d’Ús de la Plataforma i aquesta Política de Privacitat;

 • Que tota la informació personal que ens proporciones (dades personals, de contacte, nom d’usuari i contrasenya, en el seu cas) és veraç, exacta, vigent i autèntica, i que la mantindràs degudament actualitzada i secreta, si escau, acceptant expressament la nostra Política de Privacitat i responent de la falta de compliment d’aquesta.

2. Les dades personals que ens facilitis a través de la Plataforma o per qualsevol altra via, són les estrictament necessàries per a les finalitats de tractament previstes per BCN RESOL i seran integrades en un fitxer automatitzat titularitat de BCN RESOL amb la finalitat de prestar els seus serveis de mediació online.

3. BCN RESOL té implementades les mesures de seguretat legalment previstes i necessàries per a la conservació d’aquestes dades i les tractarà d’acord amb els principis de qualitat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent.

4. BCN RESOL només facilitarà les teves dades a empreses del grup o a tercers només quan sigui estrictament necessari per a prestar els serveis oferts i per aquesta única finalitat, o bé en supòsits de compliment d’obligacions legals existents.

5. Com a Usuari sempre pots accedir a les teves dades de caràcter personal per exercir els teus drets de rectificació, cancel·lació o oposició al seu tractament. Per a això, pots remetre’ns un escrit acompanyant fotocòpia del teu DNI indicant el dret que vols exercir, per correu electrònic a info@bcnresol.com o per correu ordinari o certificat a BCN RESOL ODR SOLUTIONS, S.L.- C/ Casp, 37 Principal 1ª, Barcelona (08010), ESPANYA.

6. Si tens qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què tractem les teves dades, pots escriure’ns a info@bcnresol.com.


Data de publicació: 19 de juliol de 2016

Advertisements